Regulamin

 1.      POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.   Serwis internetowy www.tad.expert, www.tipanddonation.com służy pozyskiwaniu komentarzy oraz promowaniu portalu www.tad.expert oraz szeroko rozumianych a także innych produktów i usług, za pomocą stron internetowych Graczy.

1.2.   Rejestracja w serwisie www.tad.expert, www.tipanddonation.com  jest dobrowolna i polega na zawarciu z TAD sp. z o.o. umowy po przez darmową rejestracje polegającej na udostępnianiu Graczom kodów umożliwajaćych wyświetlanie komentarzy.

1.3.   Za udostępnianie kodu TAD sp. z o.o. pobiera opłątę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach, stanowiących integralną całość.

 1.      DEFINICJE
  Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:

2.1.   www.tad.expert oraz www.tipanddonation.com  - oznacza domenę www.tad.expert , do której wszelkie prawa posiada TAD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-556 Kraków, przy ul. Wodnej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców REGON: 360558878 NIP: 6751512844;

2.2.   UZYSKIWANIE KOMENTARZY oznacza współpracę pomiędzy TAD sp. z o.o. a Graczem polegającą na udostępnieniu kodu w celu prezentowania napiwków/komentarzy przez www.tad.expert oraz innych produktów i usług,

2.3.   GRACZ oznacza:

2.3.1.niepełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej,

2.3.2.pełnoletnią osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej,

2.4.   UMOWA - oznacza zawieraną pomiędzy TAD sp. z o.o. a Graczem umowę o przystąpienie do serwisu www.tad.expert na warunkach określonych w Regulaminie,

2.5.   REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określającymi treść umowy,

2.6.   REJESTRACJA - oznacza proces składający się na zawarcie Umowy polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi Gracza, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, aktywacji Konta Gracza,

2.7.   UŻYTKOWNIK - podmiot zainteresowany usługami prezentowanymi na Stronie Internetowej Gracza,

2.8.   STRONA INTERNETOWA GRACZA - strona WWW, kanał, stream, którą Gracz otrzymuje do dyspozycji indywidualnie lub na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w zakresie umożliwiającym realizację Umowy, niezależnie od tego, czy domena, w której dostępna jest strona WWW zarejestrowana jest na rzecz Gracza,

2.9.   TABELA ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW - oznacza dostępne w formie elektronicznej zestawienie wpłat należnych TAD sp. z o.o. z tytułu wyświetlenia komentarza na stronie gracza, wysokości generowanych przychodów przez gracza mierzonej zainteresowaniem Użytkowników według zasad wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.10. KONTO GRACZA - oznacza udostępniany Graczowi po zalogowaniu elektroniczny zbiór danych o czynnościach podejmowanych przez Gracza i użytkowników w ramach serwisu oraz o rentowności strony gracza,

2.11. STRONA INTERNETOWA GRACZA - oznacza udostępniany przez TAD sp. z o.o. kod strony internetowej, która może zostać opublikowana w Internecie w domenie, kanale, wtyczce oraz miejscy zwanym powierzchnią reklamową Gracza do której niezależnie od tytułu prawnego- uprawniony jest Gracz

2.12. UŻYTKOWNIK - oznacza osobę zewnętrzną, instytucję finansową, innego gracza lub inny podmiot, który za pośrednictwem www.tad.expert zakupił usługę napiwku/komentarza na stronie gracza,

2.13. PRODUKTY - oznaczają usługi lub produkty oferowane przez TAD sp. z o.o.,

2.14. MATERIAŁY REKLAMOWE - materiały tekstowe lub graficzne, które są zaimplementowane na Stronach Internetowych Graczy, dotyczące w szczególności Produktów, Usług należących do TAD Sp.z o.o.

2.15. KOD - oznacza dostępny po zalogowaniu mechanizm umożliwiający pobieranie ze stron www.tipanddonation.com komentarzy/napiwków poprzez generowanie kodu API w celu umieszczenia ich na Stronie internetowej Gracza.

2.16. KOMENTARZ - oznacza wykupioną reklamę tekstową, która zostaje wyświetlona na udostępniony powierzchniach reklamowych.

 1.      REGULAMIN

3.1.   TAD sp. z o.o. działa na zasadach określonych Regulaminem.

3.2.   Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL www.tad.expert/regulamin.html.

3.3.   TAD sp. z o.o. udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz umożliwia do niego dostęp przez cały okres obowiązywania Umowy w taki sposób, aby istniała możliwość jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

3.4.   O każdej zmianie postanowień Regulaminu Gracz zostanie powiadomiony w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do Konta Gracza. Równocześnie zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.tad.expert, o której mowa powyżej.

3.5.   Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 30 dni od ich ogłoszenia.

3.6.   Brak wypowiedzenia przez Gracza Umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu.

3.7. Serwis tad.expert działający również pod domeną tipanddonation.com służy nie do pozyskiwania tylko do obsługi płatnych wiadomości które wyświetlają się na żywo, klient płaci za możliwość pokazania swojej wiadomości i/lub reklamy, za pomocą KODU.

 1.      ZAWARCIE UMOWY I ZMIANA DANYCH

4.1.   Warunkiem uczestnictwa w serwisie www.tad.expert jest dokonanie Rejestracji.

4.2.   Formularz Rejestracyjny jest dostępny pod adresem URL www.tad.expert/rejestracja

4.3.   Umowę uważa się zawartą z chwilą aktywacji Konta Gracza, poprzez kliknięcie w udostępniony zgodnie z ust.4 link.

4.4.   Aktywacja Konta Gracza wymaga użycia linku przesłanego na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Gracza.

4.5.   Dokonując Rejestracji Gracz wyraża zgodę na:

4.5.1. otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Gracza informacji dotyczących www.tad.expert;

4.5.2. otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Gracza informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.5.3. przetwarzanie przez TAD sp. z o.o. danych osobowych objętych Formularzem Rejestracyjnym.

4.6.   Zmiana danych teleadresowych Gracza możliwa jest w każdym momencie. Nie dotyczy to danych niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia (m.in. numeru rachunku bankowego), których uaktualnienie możliwe jest po umożliwieniu przez TAD sp. z o.o. edycji danych. Następuje to po zawiadomieniu TAD sp.z o.o. o zamiarze dokonania przez Gracza zmian danych niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia.

4.7.   Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany Gracza.

4.8.   TAD sp. z o.o. uprawniona jest do zażądania od Gracza dodatkowych dokumentów potwierdzających jego status oraz dane teleadresowe. Brak zastosowania się przez Gracza do wezwania uprawnia TAD sp. z o.o. do zawieszenia udziału w serwisie www.tad.expert. Negatywna weryfikacja danych uprawnia do rozwiązania przez TAD sp. z o.o. Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 1.      PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAD sp. z o.o.

5.1.   TAD sp. z o.o. udostępnia Graczowi kod oraz niezbędne informacje do prawidłowego wyświetlania w celu publikacji kodu Stronach Internetowych Gracza.

5.2.   TAD sp. z o.o. nie odpowiada za kody, które nie zostały wygenerowane przy użyciu Narzędzia do generowania kodów lub które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez Gracza lub osoby trzecie.

5.3.   TAD sp. z o.o. uprawniona jest do kontroli Stron Internetowych Gracza w szczególności pod względem:

5.3.1. ich zgodności z Regulaminem oraz wytycznymi TAD sp. z o.o.,

5.3.2. dostępności oraz sprawności technicznej,

5.3.3 .estetyki, sposobu prezentacji Materiałów Reklamowych oraz innych treści umieszczonych na Stronie,

5.3.4 .aktualności oraz poprawności danych Gracza,

5.3.5. aktualności ofert obejmujących Usługi.

5.4.   Negatywna weryfikacja Strony Internetowej Gracza uprawnia TAD sp. z o.o. do odmowy zawarcia Umowy, żądania usunięcia kodu do czasu dokonania koniecznych zmian (zawieszenie udziału w www.tad.expert) lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5.5.   TAD sp.z o.o. przysługują prawa własności intelektualnej do oznaczeń dotyczących www.tad.expert oraz publikowanego kodu, a także oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania komentarzy/napiwków. Gracz upoważniony jest korzystać z nich wyłącznie w zakresie wynikającym z Umowy.

5.6.   TAD sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

5.6.1 .szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie odpowiada,

5.6.2. wadliwe działanie niezależnych od TAD sp. z o.o. urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych),

5.6.3. działanie siły wyższej lub innych czynników od TAD sp. z o.o. niezależnych,

5.6.4. działania lub zaniechania Użytkowników, w tym wysyłane przez nich oferty oraz świadczone usługi,

5.6.5. nieosiągnięcie przez Gracza zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w www.tad.expert,

5.7.   TAD sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy TAD sp. z o.o. lub Użytkowników, a także w przypadku podejmowania działań lub występowania treści na Stronach Internetowych Gracza, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu.

5.8.   TAD sp. z o.o. dokonywać będzie aktualizacji Usług i podejmować działania zmierzające do aktualizacji kodów na Stronach Internetowych Gracza.

 1.      PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

6.1.   Partner zobowiązany jest do oddania na rzecz TAD sp. z o.o. powierzchni na Stronach Internetowych Gracza w celu zamieszczenia na nich kodów według własnego uznania Gracza. Gracz uprawniony jest do pobierania wg własnego wyboru kodów lub szablonów serwisu ze Strony Internetowej Gracza w www.tad.expert, w celu publikacji tych materiałów na Stronie Internetowej Gracza w wykonaniu Umowy.

6.2.   Partnerowi nie wolno ingerować w treść, kształt, formę kodu oraz układ serwisu poza zakresem wyznaczonym przez TAD sp. z o.o.

6.3.   Każdy Gracz może posiadać maksymalnie dwa Konta Gracza w www.tad.expert.

6.4.   Strona Internetowa Gracza powinna być wykonana w języku polskim, w sposób kompletny, estetyczny i jednolity koncepcyjnie, funkcjonalnie oraz tematycznie. Treści oraz czynności zakazane dotyczące Strony Internetowej Gracza obejmuje załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.5.   Gracz zobowiązany jest utrzymywać Stronę Internetową Gracza w sprawności technicznej. Brak dostępu do Strony Internetowej Gracza przez okres dłuższy niż 24 h w ciągu miesiąca uprawnia TAD sp. z o.o. do odpowiedniego proporcjonalnego umniejszenia wynagrodzenia i zmiany klasyfikacji konta.

6.6.   Gracz może udostępniać w ramach jednego Konta Gracza większą liczbę Stron Internetowych Gracza.

6.7.   TAD sp. z o.o. nie będzie wyświetlać komentarzy z powodu nie opłacenia usług przez Użytkowników.

6.8.   Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących ze stron www.tad.expert w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy, bez pisemnej zgody TAD sp. z o.o.

6.9.   Zakazane jest używanie zarejestrowanego znaku towarowego www.tad.expert w szczególności w nazwie i treści Strony Internetowej Gracza oraz w inny sposób aniżeli określony w Regulaminie, bez pisemnej zgody TAD Sp. z o.o.

6.10.Gracz jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej Gracza kody oraz otrzymane materiały. Od momentu rozwiązania Umowy zakazane jest też posługiwanie się przez Gracza oznaczeniami, o których mowa w punkcie VI.3.powyżej.

6.11. Graczowi/Partnerowi zakazuje się używania znaków konkurencji, sloganów i haseł odnoszacych się bezpośrednio lub pośrednio do konkurencyjnego portalu względem www.tad.expert 

6.12. Graczowi/Partnerowi zakazuje się używania hasła/słowa donacja, dotacja i pochodnych gdyż serwis www.tad.expert prowadzi działalność z zakresu pośrednictwa przy dodawaniu komentarzy, reklam tekstowych na stronach graczy. Serwis www.tipanddonation.com zastrzega sobie możliwość edycyji bezpośredniej strony zmodyfikowanej przez gracza.

6.13 Graczowi/Partnerowi zakazuje się ujawniania tejmnicy handlowej wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Graczem/Partnerem a TAD Sp.z o.o. o wysokości stawek prowizyjnych ustalonych z TAD Sp.z o.o.. Gdyż stawki te ustalane są indywidualnie, co może budzić wzburzenie innych użytkowników.

 1.      ZASADY OPŁAT ZA WYŚWITLANIE KOMENTARZY

7.1.   Z tytułu realizacji Umowy TAD sp. z o.o. wypłaca Graczowi/Partnerowi prowizje od komentarzy wyświtlanych na udostępniony powierzchniach reklamowych w wysokości zgodnej z Tabelą Prowizji. TAD Sp.z o.o. nie wypłaca bezpośredo należności otrzymanych za pośrednictwem SMS.

7.2.   Prowizja od wykupionych komentarzy należna Partnerowi kalkulowana jest za okres miesięczny na bazie miesiąca kalendarzowego.

7.3.   Zgromadzone środki są wypłacane na rachunek bankowy Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym.

7.4.   Zgromadzone środki za dany miesiąc staje się należne pod warunkiem, że na Koncie Gracza zgromadzona zostanie kwota nie niższa niż 1 zł. W przypadku podatnika VAT czynnego kwota 1 zł będzie rozumiana jako netto. Od wypłaty środkó pobierana jest jednorazowa wypłata wynosząca 0,65 zł.

7.5.   Zgromadzone środki wypłacane są od 1 dnia miesiąca do 3-4 dni roboczych w przypadku nowego konta gracza po 30 dniach. Dnia następnego po zleceniu wypłaty za pomocą panelu zgromadzonych środków konta Gracza, za który zgromadzone środki stają się należne, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.6.   Wszelkie rozliczenia prowizyjne z Graczami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza, z tym że wartość groszy zaokrąglana będzie w zależności od wartości kolejnego miejsca dziesiętnego. W przypadku, gdy wartość będzie mniejsza, niż pięć, TAD sp. z o.o. dokona zaokrąglenia w dół, a w przypadku gdy wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.

7.7.   Prowizja od Zgromadzone środki w odniesieniu do Partnera - zarejestrowanych podatników VAT czynnych wpłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie zlecanych przez nich wypłat. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi nie wcześniej niż 7 dni roboczych od doręczenia faktury VAT lub Rachunku do TAD sp. z o.o.

7.8.   Doręczenie rachunku lub faktury do TAD sp. z o.o. jest warunkiem wypłaty zgromadzonych środków.

7.9.   Jeżeli wskazane przez Gracza w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe, niepełne lub uniemożliwiające wykonanie przez TAD sp. z o.o. wypłaty zgromadzonych śrdoków, TAD sp. z o.o. wezwie Gracza do wskazania poprawnych danych w terminie 5 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje wypłatą zgormadzonych środków w kolejnym miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem wskazania do tego czasu poprawnych danych.

7.10.Gracz będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania Gracza, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT czynnych).

7.11.Podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą zobowiązane są dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej. W przypadku braku certyfikatów, płatności dla zagranicznych dostawców będą pomniejszane o kwotę podatku pobraną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.12.W przypadku zgłoszenia TAD sp. z o.o. przez Użytkownika nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, TAD sp. z o.o. ma prawo wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli wyjaśnienie sprawy nie będzie możliwe w ciągu 30 dni, TAD sp. z o.o. zawiadomi Gracza o innym przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

7.13.W przypadku stwierdzenia, że naliczenie Graczowi zgromadzonych środków zostało dokonane na skutek naruszenia przez Gracza Regulaminu, na skutek dokonania przez Gracza czynu zabronionego bądź działań mających charakter wyłudzenia, niezależnie od konsekwencji wynikających z załącznika nr 2 do Regulaminu (Niedozwolone działania) takie zgromadzone środki nie zostaną Graczowi wypłacone, a w przypadku gdy to zgromadzone środki zostały już przez TAD sp. z o.o. wypłacone, TAD sp. z o.o. podejmie działania w celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot.

7.14.Użytkownik posiada obowiązek rozliczenia się z własnym urzędem skarbowym w rocznym zeznani na podstawie wystawionych rachunków.

 1.      ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

8.1.   Umowa jest zawarta na czas nie oznaczony.

8.2.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

8.3.   W przypadku niezastosowania się przez Gracza w terminie 2 miesięcy do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Umowy lub dokonania zmian w Stronie Internetowej Gracza, Umowa wygasa po bezskutecznym upływie tego terminu.

8.4.   W przypadku naruszenia przez Gracza Regulaminu TAD sp. z o.o. może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (tj. na dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Partnera oświadczenia o rozwiązaniu Umowy).

8.5.   Graczowi przysługuje wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy. Jeżeli jednak kwota naliczonego wynagrodzenia na dzień rozwiązania Umowy byłaby mniejsza niż kwota 30 zł, wynagrodzenie nie będzie Graczowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem konta Gracza.

8.6.   Umowa wygasa w następujących przypadkach:

8.6.1.jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia Rejestracji Gracz nie otrzymał żadnego komentarza/napiwku, bądź w tym samym okresie żadne wynagrodzenie nie będzie mu należne;

8.6.2.jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia Rejestracji Wynagrodzenie należne Graczowi nie przekroczy co najmniej 55,- zł brutto;

8.6.3.Jeśli w okresie 12 miesięcy od zgromadzenia minimalnej kwoty do wypłaty, o której mowa punkcie 6 ust.2 Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone przez Gracza. W takim przypadku TAD sp. z o.o. niezwłocznie wezwie Gracza do wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na jego koncie w terminie nie później niż 3 dni od dnia wezwania. Po upływie w/w terminu liczony będzie termin przedawnienia roszczenia Gracza do wypłaty środków. Upływ terminu (3 dni), o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, równoznaczny jest z rozpoczęciem biegu okresu przedawnienia roszczenia Gracza do wypłaty środków.

 1.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1.   Gracz może zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania www.tad.expert w drodze korespondencji elektronicznej lub listownie.

9.2.   Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie trzech miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia. Jeżeli reklamacja dotyczy wynagrodzenia, powyższy termin należy liczyć od dnia spełnienia wymogów uprawniających do naliczenia Graczowi wynagrodzenia (np. dzień prawidłowo złożonego komentarza/napiwku przez Użytkownika dotyczącego danej Usługi, otwarcie konta przez Gracza, minimalna wpłata, wypłacenie kredytu itp).

9.3.   O zachowaniu powyższego terminu, w przypadku składania reklamacji listownie, decyduje data otrzymania korespondencji przez TAD sp. z o.o.

9.4.   Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Gracza, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.

9.5.   TAD sp. z o.o. przyjmuje reklamacje w dni robocze w godzinach od 9.00-17.00

9.6.   Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymagać będzie dodatkowych dokumentów lub informacji, TAD sp. z o.o. poinformuje o tym Gracza.

9.7.   Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe TAD sp. z o.o. poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.

 1.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Wszelkie informacje i oświadczenia TAD sp. z o.o. w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Gracza.

10.2.Wszelkie informacje i oświadczenia Gracza, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej reklamacje@tipanddonation.com i potwierdzenia otrzymania przez TAD sp. z o.o.

10.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.4.W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny.

10.5.W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby TAD sp. z o.o.

10.6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-03-2015. 

Załącznik nr 1
Tabela Prowizji TAD Sp.z o.o.

 

 

Wysokość Prowizji TAD Sp.z o.o.

Powierzchnia Gracz STANDARD

Wysokość prowizji TAD Sp.z o.o.

Powierzchnia Gracz PREMIUM

Komentarz wykupiony przez

Płatności on-line

4% + 0,30 zł

4% + 0,30 zł

Komentarz wykupiony przez

Płatności PayPal Standard

6% + 1,40 zł 6% + 1,40 zł

Komentarz wykupiony przez

SMS

49%

49%

Komentarz wykupiony przez

Płatności PayPal 0.5%

0.0%

0.0%

 

 

Załącznik nr 2

NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA

TAD sp. z o.o. upoważniona jest do zawieszenia Konta Gracza (zawieszenia obowiązywania Umowy) lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia:

 1.      wykorzystywania Strony Internetowej Gracza do:
 2.      rozpowszechniania elementów szkodliwych np. wirusów, pluskiew, tzw. koni trojańskich i innych,
 3.      podejmowania działań naruszających zasady etyczne,
 4.      umieszczenia hiperłącza aktywowanego automatycznie bezpośrednio po wejściu na Stronę Internetową Gracza,
 5.      wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę Internetową Gracza, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej materiałów,
 6.      modyfikacji kodu hiperłącza udostępnianego przez TAD sp. z o.o.,
 7.      samodzielnego i nieuzgodnionego z TAD sp. z o.o. umieszczenia kodu na innej stronie aniżeli Strona Internetowa Gracza
 8.      uzależnienia dostępu do usług od dokonania jakiejkolwiek rejestracji, zakupu, a także oferowanie jakiejkolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej w zamian za Kliknięcie, rejestrację lub dokonanie zakupu komentarza/napiwku.
 9.      rozsyłania masowej niezamówionej informacji (spamming) obejmującej kod Gracza,
 10.      umieszczenia na Stronie Internetowej Gracza treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności:
 11.      naruszających prawa własności intelektualnej lub zachęcających do naruszania tych praw,
 12.      naruszających dobra osobiste innych osób, obraźliwych lub zniesławiających
 13.      pornograficznych i erotycznych,
 14.      nawołujących do szerzenia nienawiści, konfliktów między narodami lub religiami, rasizmu, ksenofobii,
 15.      udostępniania Strony Internetowej Gracza, której powierzchnia została włączona do serwisu www.tipanddoantion.com przez innego Gracza
 16.      naruszających regulacje ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.
 17.      podejmowania przez Gracza lub inne podmioty na jego zlecenie albo w porozumieniu z nim czynności pozornych mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Gracza, a w szczególności:
 18.      generowanie tzw. sztucznego ruchu na Stronie Internetowej Gracza w odniesieniu do kodu lub usług,
 19.      nieuprawnione generowanie przy pomocy systemów lub urządzeń albo też innych osób działających w porozumieniu z Graczem kliknięć w kod i nieautoryzowane przekazanie płatności,
 20.      pozorne zainteresowanie Usługą w tym: wypełnianie formularza, podawanie nieprawdziwych danych, a także inne czynności służące wyłącznie kreowaniu podstaw do naliczenia na rzecz Gracza wynagrodzenia.